Disclaimer

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

NOVAZ Media Group
Postbus 333
5000 AH TILBURG

Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18082550 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID, DEFINITIES

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van NOVAZ Media Group, gevestigd te Tilburg/Berkel-Enschot, hierna te noemen "NOVAZ”.
2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
6. Indien NOVAZ op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van NOVAZ op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
7. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien NOVAZ dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1. Mondelinge afspraken binden NOVAZ eerst nadat deze schriftelijk door NOVAZ zijn bevestigd dan wel zodra NOVAZ met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door NOVAZ bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN, OFFERTES

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van NOVAZ zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft NOVAZ het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De door NOVAZ gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht NOVAZ niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producties c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.
5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen en nieuwe opdrachten.

6. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is NOVAZ hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden, alsmede promotiemateriaal en/of op de website van NOVAZ zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8. De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van NOVAZ en mogen pas ingezet worden als hiervoor het betreffende gebruiksrecht is betaald, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
9. NOVAZ heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits NOVAZ de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

10. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of Buma/Stemra en/of Sena wijzigingen worden gebracht in de gebruiksrechten, afdrachten e.d., is NOVAZ gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen vermelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door NOVAZ en/of door haar ingeschakelde derden en/of toeleveranciers in werking treden dan is NOVAZ gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
c. Het gebruiksrecht wordt per jaar door NOVAZ gefactureerd, en is geldig vanaf de dag van levering, of, indien van toepassing, de eerste uitzenddatum. Ieder navolgend jaar, gemeten in etappes van 365 dagen vanaf de eerste datum van het ingaan van het gebruiksrecht, zal opnieuw door NOVAZ worden gefactureerd, tenzij er gebruik is gemaakt van een buy-out contructie. Het geldende gebruiksrecht staat vermeld op de factuur van de productie.
d. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de factuur voor de productie en het gebruiksrecht voldaan te zijn voordat deze mag worden ingezet, vertoond, danwel uitgezonden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft NOVAZ het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van NOVAZ.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door NOVAZ gewenste vorm aan NOVAZ ter beschikking worden gesteld;
b. de zaken waaraan werkzaamheden dienen te worden verricht, op het overeengekomen tijdstip ter beschikking staan van NOVAZ;
c. de door de wederpartij aan NOVAZ verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

d. de door de wederpartij ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat NOVAZ hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;

2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart NOVAZ voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3. NOVAZ zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden verstrekken.

4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is NOVAZ gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

ARTIKEL 6: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien NOVAZ haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door NOVAZ te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. In afwijking van lid 2 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken voor risico van NOVAZ is, maar voor rekening van de consument.
4. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de wederpartij te leveren c.q. indien de zaken niet worden afgehaald wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt NOVAZ zich het recht voor de zaken en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij NOVAZ in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij NOVAZ uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
5. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 4 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft NOVAZ het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. NOVAZ is alsdan gerechtigd de zaken en/of materialen aan derden te verkopen.
6. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
7. NOVAZ is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

1. NOVAZ kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij

hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van NOVAZ niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is NOVAZ gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Indien NOVAZ c.q. de door haar ingeschakelde derden door toedoen van de wederpartij niet op de overeengekomen datum kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, is NOVAZ gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan NOVAZ niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal NOVAZ met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. NOVAZ zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. NOVAZ heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door NOVAZ verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
5. Alle onkosten welke door NOVAZ worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 8: MEER- EN MINDERWERK

1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen NOVAZ en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

 1. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

 2. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van

verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 9: BETALING

1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

a. zal de wederpartij aan NOVAZ een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
b. zal de wederpartij, na daartoe door NOVAZ te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van
150,00;

c. heeft NOVAZ het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. NOVAZ zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

3. ter keuze van NOVAZ kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is NOVAZ bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien NOVAZ het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op NOVAZ heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.
7. Betaling geschiedt in principe voor levering van het bestelde product of dienst. Indien schriftelijk anders overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum.

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. NOVAZ is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door NOVAZ vervaardigde werken c.q. de door NOVAZ geleverde zaken en de hieraan ten grondslag liggende door NOVAZ vervaardigde bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan NOVAZ voorbehouden.
3. Door het verstrekken van gegevens aan NOVAZ verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij NOVAZ in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.
4. NOVAZ is ten allen tijden gerechtigd om gebruik te maken van haar eigen producties voor alle doeleinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. Al het materiaal dat NOVAZ van een wederpartij ontvangt ten behoeve van haar producties, is wereldwijd royalty-free en vrij af te spelen, aan te passen, danwel te distribueren door NOVAZ. Bij aanlevering van dit materiaal bevestigt u tevens dat u de rechtmatige eigenaar bent of de toestemming voor het betreffende gebruik hebt vergaard van de rechtmatige eigenaar.

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. NOVAZ behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens NOVAZ heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. 2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

3. Ingeval NOVAZ een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van NOVAZ vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.
4. De wederpartij is verplicht NOVAZ terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

5. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens NOVAZ heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van NOVAZ te bewaren.
6. De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van NOVAZ ter inzage te geven.

7. Indien er een zogenaamde buy-out plaatsvindt, zal deze ten alle tijde op de betreffende factuur worden bevestigd.

ARTIKEL 12: PAND

1. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens NOVAZ heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:

 1. de zaken aan derden in onderpand te geven;

 2. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;

 3. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.

 4. de door NOVAZ aangeleverde productie/preview aan te bieden voor uitzending of

anders ten gehore te brengen.

2. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. NOVAZ kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van NOVAZ op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

ARTIKEL 13: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en NOVAZ gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard;

 2. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;

 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking

tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

1. Ingeval er sprake is van overmacht is NOVAZ gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van NOVAZ, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van NOVAZ.
3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens NOVAZ tot aan dat moment na te komen. 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstan-digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

ARTIKEL 15: ONTBINDING, ANNULERING, OPZEGGING

1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

b. Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan NOVAZ een door NOVAZ nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan NOVAZ te vergoeden. NOVAZ is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen tenminste 50% van de afgesproken koop- of aannamesom bij de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij is tevens verplicht tot afname van de reeds voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken voor zover deze niet tot de normale handelsartikelen van NOVAZ behoren.

5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart NOVAZ ter zake.
6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op de tussen NOVAZ en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor NOVAZ, door dat recht worden beheerst.

3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat NOVAZ de be-voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar NOVAZ is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

4. Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat NOVAZ aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van NOVAZ zal

worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
5. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is NOVAZ gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

ARTIKEL 17: INTERNET

1. Acceptatie: door een website van NOVAZ te bezoeken, productie beluisteren/bekijken of anders kennis te nemen van de door NOVAZ geproduceerd gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

a. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van NOVAZ is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

b. Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van NOVAZ, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van NOVAZ is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

c. Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

d. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.
2. De website van NOVAZ bevat vertrouwelijke informatie en/of afbeeldingen, zoals trademarks service marks en door patenten vastgelegde intellectuele eigendommen. Deze blijven ten allen tijde eigendom van de rechtmatige eigenaar en vertoning geschiedt slechts ten behoeve van promotionele uitingen via internet.
3. Een productie door NOVAZ mag ten allen tijde door NOVAZ gebruikt worden ten behoeve van promotionele uitingen via internet. Zie ook artikel 10.4.

NOVAZ Media Group, januari 2012